[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه دریافت چهار درصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار»
تاریخ : 1394/07/28

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه دریافت چهار درصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار»

چاپی : 14492.pdf 14492.pdf تاریخ سند : 1394/07/28 شماره چاپ : 14492