[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
تاریخ : 1394/08/10

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای

چاپی : C1-493.pdf C1-493.pdf تاریخ سند : 1394/10/22 شماره چاپ : 1675

پیوست ها

1394/12/22- اصلاحیه 1 پیوست : C1-493E1.pdf C1-493E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1146