‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
تاریخ : 1394/11/05

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

چاپی : E-543.pdf E-543.pdf تاریخ سند : 1394/11/07 شماره چاپ : 1705

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1419، 1318