‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/11/05

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : E-548.pdf E-548.pdf تاریخ سند : 1394/11/07 شماره چاپ : 1704

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1431، 1338