[18] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [16]

17 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/11/12

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : E3-487.pdf E3-487.pdf تاریخ سند : 1394/11/12 شماره چاپ : 1717

پیوست ها

1394/12/16- اصلاحیه 1 پیوست : E3-487E1.pdf E3-487E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1678، 1654، 1552، 1551، 1489، 1488، 1128