‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
تاریخ : 1394/10/28

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی

چاپی : C1-605.pdf C1-605.pdf تاریخ سند : 1394/11/14 شماره چاپ : 1720

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1558