[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تاریخ : 1394/09/17

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

چاپی : 613-67022.pdf 613-67022.pdf تاریخ سند : 1394/09/17