[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/08/13

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 487-57826.pdf 487-57826.pdf تاریخ سند : 1394/08/13