[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1394/08/13

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : 27-57821.pdf 27-57821.pdf تاریخ سند : 1394/08/13