[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ : 1394/03/06

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

چاپی : 556-15482.pdf 556-15482.pdf تاریخ سند : 1394/03/06