[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/02/30

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 529-12943.pdf 529-12943.pdf تاریخ سند : 1394/02/30