[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده (39)
تاریخ : 1394/02/28

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

چاپی : 544-12223.pdf 544-12223.pdf تاریخ سند : 1394/02/28