[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/02/09

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 529-7932.pdf 529-7932.pdf تاریخ سند : 1394/02/09