[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ : 1394/02/02

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

چاپی : 556-5636.pdf 556-5636.pdf تاریخ سند : 1394/02/02