[17] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [15]

16 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/11/08

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 487-5254.pdf 487-5254.pdf تاریخ سند : 1394/11/08