[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1394/09/04

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : 27-4505.pdf 27-4505.pdf تاریخ سند : 1394/09/04