‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/09/02

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : 282-4479.pdf 282-4479.pdf تاریخ سند : 1394/09/02