[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/10/13

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 487-4901.pdf 487-4901.pdf تاریخ سند : 1394/10/13