[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/02/10

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 529-386.pdf 529-386.pdf تاریخ سند : 1394/02/10