‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/03/06

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 529-1028.pdf 529-1028.pdf تاریخ سند : 1394/03/06