[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
تاریخ : 1394/10/16

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

چاپی : 543-4960.pdf 543-4960.pdf تاریخ سند : 1394/10/16