‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
تاریخ : 1394/05/10

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن

چاپی : 545-2136.pdf 545-2136.pdf تاریخ سند : 1394/05/10