[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ : 1394/02/13

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

چاپی : 556-388.pdf 556-388.pdf تاریخ سند : 1394/02/13