[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ : 1394/03/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

چاپی : 556-1101.pdf 556-1101.pdf تاریخ سند : 1394/03/12