‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ : 1394/03/20

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

چاپی : 556-1203.pdf 556-1203.pdf تاریخ سند : 1394/03/20