‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
تاریخ : 1394/07/22

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

چاپی : 590-4175.pdf 590-4175.pdf تاریخ سند : 1394/07/22