‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تاریخ : 1394/09/25

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

چاپی : 613-4699.pdf 613-4699.pdf تاریخ سند : 1394/09/25