[2] وضعیت بعدی ›

1 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1395/03/25

نسخه چاپی

عنوان : لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : E-27.pdf E-27.pdf تاریخ سند : 1395/03/25 شماره چاپ : 34