‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرحهای مهم کشور»
تاریخ : 1395/02/28

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرحهای مهم کشور»

چاپی : 14850.pdf 14850.pdf تاریخ سند : 1395/02/28 شماره چاپ : 1722