[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1395/04/19

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : P-27.pdf P-27.pdf تاریخ سند : 1395/04/19 شماره چاپ : 132

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 34