[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30
تاریخ : 1395/03/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30

چاپی : I-41.pdf I-41.pdf دست‌نویس : ID-41.pdf ID-41.pdf تاریخ سند : 1395/04/27 شماره چاپ : 48