1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون کار
تاریخ : 1395/04/13

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون کار

چاپی : I-71.pdf I-71.pdf دست‌نویس : ID-71.pdf ID-71.pdf تاریخ سند : 1395/05/03 شماره چاپ : 82