[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1395/05/25

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : E2-27.pdf E2-27.pdf تاریخ سند : 1395/05/27 شماره چاپ : 208

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 133، 132، 34