‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین ورزشی»
تاریخ : 1395/05/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین ورزشی» وضعیت : گزارش مرکز پژوهش ها

چاپی : 14951.pdf 14951.pdf تاریخ سند : 1395/05/25 شماره چاپ : 45