[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه در مورد رسمیت یافتن جلسه هیات حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
تاریخ : 1395/07/05

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه در مورد رسمیت یافتن جلسه هیات حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

چاپی : C1-197.pdf C1-197.pdf تاریخ سند : 1395/07/07 شماره چاپ : 197

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 254