[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه در مورد رسمیت یافتن جلسه هیأت حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»
تاریخ : 1395/07/24
دوره : دهم
شماره ثبت : 197

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه در مورد رسمیت یافتن جلسه هیأت حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»

تاریخ سند : 1395/07/24 شماره چاپ : 254