‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1395/06/24

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : 27-2214.pdf 27-2214.pdf تاریخ سند : 1395/06/24