[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی»
تاریخ : 1395/07/28
دوره : دهم
شماره ثبت : 143

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی»

چاپی : 15089.pdf 15089.pdf تاریخ سند : 1395/07/28 شماره چاپ : 158