[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش مرکز پژوهش ها درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1395/04/14

نسخه چاپی

عنوان : گزارش مرکز پژوهش ها درباره لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : 13135-2 (1).pdf 13135-2 (1).pdf تاریخ سند : 1395/04/14 شماره چاپ : 620