[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
تاریخ : 1394/07/07

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

چاپی : 590-1570.pdf 590-1570.pdf تاریخ سند : 1394/07/07 شماره چاپ : 1570