‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
تاریخ : 1393/07/16

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

چاپی : 499-1250.pdf 499-1250.pdf تاریخ سند : 1393/08/10 شماره چاپ : 1250

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1157