[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/02/01

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : 290-1409.pdf 290-1409.pdf تاریخ سند : 1394/02/13 شماره چاپ : 1409

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 568