[19] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [17]

18 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/12/22

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 487-90716.pdf 487-90716.pdf تاریخ سند : 1394/12/22