[16] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [14]

15 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1394/12/09

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : 27-87292.pdf 27-87292.pdf تاریخ سند : 1394/12/09