‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
تاریخ : 1395/03/05

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای

چاپی : 493-660.pdf 493-660.pdf تاریخ سند : 1395/03/05