[21] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [19]

20 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1395/02/01

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 487-302.pdf 487-302.pdf تاریخ سند : 1395/02/01