[20] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [18]

19 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1395/01/25

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : 487-248.pdf 487-248.pdf تاریخ سند : 1395/01/25