جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
207 اصلاح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مصوب 25/ 8/ 1365
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/02
دوره : یازدهم
206 طرح اصلاح ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/06/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
205 طرح ممنوعیت صدوروتمدیدهرنوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان
» 1399/05/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/18
دوره : یازدهم
204 طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
» 1399/06/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/24
دوره : یازدهم
203 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1397 و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب15/1/1391(ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی)
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
202 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 1366/1/30
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
200 ساماندهی استخدام کارکنان دولت
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
199 طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
198 طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
197 طرح الحاق یک بند به تبصره 17 قانون بودجه سال 1399
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم