جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
414 لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵( ۱۳۶۴ ) (شماره ۱۶۰ )
» 1399/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/14
دوره : یازدهم
408 طرح اصلاح جزء( ۶) بند(ب) تبصره( ۵) ماده( ۳۱ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵
» 1400/02/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/25
دوره : یازدهم
221 اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
185 طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
» 1400/01/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/30
دوره : یازدهم
162 استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/08/05 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/04/01
دوره : یازدهم
124 اصلاح بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1398/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم
72 طرح تأمین کالاهای اساسی
» 1399/08/28 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1399/04/29
دوره : یازدهم
37 طرح استفساریه تبصره(۱) بند «ذ» ماده(۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/09/27 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1399/05/01
دوره : یازدهم
17 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
» 1399/09/27 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1399/05/01
دوره : یازدهم
711 الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1398/11/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/11/08
دوره : دهم