جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
221 اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
185 طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
» 1399/07/29 : گزارش شور اول (کلیات آن به تصویب رسید)
1399/06/30
دوره : یازدهم
162 استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/08/05 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/04/01
دوره : یازدهم
72 طرح تأمین کالاهای اساسی
» 1399/08/28 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1399/04/29
دوره : یازدهم
37 طرح استفساریه تبصره(۱) بند «ذ» ماده(۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/09/27 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1399/05/01
دوره : یازدهم
711 الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1398/11/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/11/08
دوره : دهم
704 لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور
» 1399/03/13 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1398/10/22
دوره : دهم
690 طرح الحاق یک بند به تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
» 1398/11/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/09/24
دوره : دهم
684 طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم
» 1398/09/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1398/09/03
دوره : دهم
664 استفساریه تبصره(1) بند«ذ» ماده(87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/03/13 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/07/14
دوره : دهم