جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
721 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1399/02/03
دوره : دهم
546 طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
» 1398/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/11/16
دوره : دهم
520 طرح ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
» 1398/05/26 : استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
1397/10/02
دوره : دهم
431 طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
» 1398/09/17 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/04/31
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
349 طرح استفساریه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی
» 1397/02/05 : بایگانی
1396/09/22
دوره : دهم
303 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری
» 1396/07/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/04/28
دوره : دهم
293 طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری
» 1398/03/12 : پیشنهاد (ها) نماینده
1396/04/27
دوره : دهم
288 طرح "حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی"
» 1396/08/29 : پیشنهاد (ها) نماینده
1396/04/25
دوره : دهم
279 طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310
» 1396/05/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/11
دوره : دهم